Men mugallym | |
Kämil Bilim

Kämil Bilim - Ulanyş kadalary

Iň soňky täzelenen wagty: 26.01.2024

Kämil Bilim-e hoş geldiňiz! Web sahypamyzy ulanmak ýa-da oňa girmek bilen, aşakdaky şertleri ýerine ýetirmäge we boýun bolmaga razy bolýarsyňyz. Hyzmatlarymyzy ulanmazdan ozal şu ​​Ulanyş şertlerini üns bilen okaň.

1. Şertler we şertleriň kabul edilmegi

Kämil Bilim web sahypasyny ulanmak bilen, şu Ulanyş şertleri bilen okandygyňyzy, düşünýändigiňizi we ylalaşýandygyňyzy tassyklaýarsyňyz. Bu şertleriň haýsydyr bir bölegi bilen razylaşmasaňyz, hyzmatlarymyzy ulanmamagyňyzy haýyş edýäris.

2. Kurslara ýazylmak

2.1 Kurslar barada maglumat: Kämil Bilim bar bolan kurslar barada maglumat berýär. Kurslara ýazylmak, saýlanan maksatnama gatnaşmak baradaky ygrarlylygyňyzy aňladýar.

2.2 Onlaýn tölegler: Okuwy hasaba almak üçin onlaýn töleg hyzmatlaryny hödürleýäris. Onlaýn tölegleri geçirmek üçin üçünji tarap töleg prosessorlaryna baglydyrys. Onlaýn tölegleriň durnukly ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin edýän tagallalarymyza garamazdan, bu hyzmatyň durnukly işlemegine kepil geçip bilmeris, sebäbi bu üçünji tarap hyzmatlarynyň işine baglydyr.

3. Okuwçynyň şahsy otagy

3.1 Şahsy maglumatlar: Okuwçy hasabyny döredeniňizde, dogry we häzirki maglumatlary bermäge razylaşýarsyňyz. Kämil Bilim, maglumatlaryňyzyň gizlinligini we howpsuzlygyny üpjün edýär.

3.2 Töleg taryhy: Okuwçy şahsy otagynda tertibi, töleg taryhyňyzy görmäge mümkinçilik berýär.

4. Kurslar barada maglumat

4.1 Kurs barada maglumat: Şahsy otagyňyzda häzirki we öňki okalan kurslar, şol sanda sapak meýilnamalary we mugallym maglumatlary barada jikme-jik maglumata elýeterliligi üpjün edýär.

5. Ulanyjynyň özüni alyp barşy

5.1 Jogapkärçilik: Ulanyjylar hasaplary arkaly bolup geçýän ähli işler üçin jogapkärçilik çekýärler. Islendik birugsat ulanylyş ýa-da şübheli işler haýal etmän habar berilmelidir.

6. Intellektual eýeçilik

6.1 Eýeçilik: Kämil Bilim web sahypasyndaky ähli mazmun, şol sanda kurslar, materiallar we dizaýnlar Kämil Bilimiň intellektual eýeçiligi bolup, awtorlyk hukugy kanunlary bilen goralýar.

7. Hyzmatlaryň bes edilmegi

7.1 Işi togtatmak: Kämil Bilim, şu Ulanyş şertlerini bozýan islendik ulanyja hyzmatlaryň berilmegini togtatmak ýa-da ýatyrmak hukugyny özünde saklaýar.

8. Üýtgeşmeler

8.1 Şertleriň üýtgemegi: Kämil Bilim bu ulanyş şertlerini islän wagty üýtgedip bilýär. Ulanyjylara üýtgeşmeler barada habar beriler we hyzmatlarymyzyň dowamly ulanylmagy üýtgedilen şertleriň kabul edilmegini aňladýar.

9. Habarlaşmak üçin maglumatlar

Bu Ulanyş şertleri barada soraglar ýa-da düşündirişler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris info@kamilbilim.com

Kämil Bilimi saýlanyňyz üçin sag boluň! Bilim syýahatyňyzyň bir bölegi bolmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.