Men mugallym | |
Kämil Bilim

Kämil Bilim - Gizlinlik ýörelgesi

Iň soňky täzelenen wagty: 26.01.2024

Kämil Bilime hoş geldiňiz! Siziň şahsy maglumatyňyzyň gizlinligi biziň üçin möhümdir. Bu Gizlinlik ýörelgesi, www.kamilbilim.com web sahypamyza gireniňizde maglumatlaryňyzy nädip ýygnaýandygymyzy, ulanýandygymyzy, aýan etmegimizi we goramagymyzy düşündirýär. .

1. Ýygnaýan maglumatlarymyz

1.1 Şahsy maglumatlar: Hasap açanyňyzda, kurslara ýazylanyňyzda ýa-da biziň bilen habarlaşanyňyzda, adyňyz, familiýaňyz, telefon belgiňiz, doglan senäňiz, jynsyňyz, e-poçta salgyňyz we parolyňyz ýaly şahsy maglumatlary ýygnaýarys.

1.2 Ulanyş maglumatlary: Web sahypamyzy nähili ulanýandygyňyz, IP adresiňiz, brauzer görnüşiňiz, giriş wagtlary, görlen sahypalar we sahypamyza girmezden ozal giren sahypaňyz barada maglumat ýygnaýarys.

1.3 Cookie-ler we yzarlaýyş tehnologiýalary: Ulanyjy tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin web sahypamyz bilen gatnaşygyňyz barada maglumat ýygnamak üçin gutapjyklary we şuňa meňzeş tehnologiýalary ulanýarys.

2. Maglumatlaryňyzy nähili ulanýarys

2.1 Hyzmatlary bermek üçin: Hasabyňyzy döretmek we dolandyrmak, amallaryňyzy gaýtadan işlemek we size okuw materiallary we goldaw bermek üçin şahsy maglumatlaryňyzy ulanýarys.

2.2 Hyzmatlarymyzy gowulandyrmak üçin: Has gowy ulanyjy tejribesini üpjün edip, web sahypamyzyň işleýşini we mazmunyny gowulandyrmak üçin ulanyş maglumatlaryny seljerýäris.

2.3 Siziň bilen habarlaşmak üçin: Aragatnaşyk maglumatlaryňyzy täzelikleri ibermek, soraglara jogap bermek we täze kurslar we mahabat çäreleri barada habar bermek üçin ulanýarys.

2.4 Howpsuzlyk üçin: Maglumatlaryňyzy galp hereketlere gözegçilik etmek we olaryň öňüni almak we hyzmatlarymyzyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ulanýarys.

3. Maglumatyňyzy paýlaşmak

Kanuny borçnamalary ýerine ýetirmek ýa-da döwlet edaralarynyň dogry haýyşlaryna jogap bermek üçin zerur bolan ýagdaýlardan başga şahsy maglumatlaryňyzy üçünji taraplar bilen paýlaşmaýarys.

4. Saýlawlaryňyz we hukuklaryňyz

4.1 Maglumatlara girmek we täzelemek: Şahsy maglumatlaryňyza hasabyňyz sazlamalary arkaly girip we täzeläp bilersiňiz.

4.2 Çykmak: E-poçtalarymyzdaky abunalyk baglanyşygyna eýermek ýa-da göni habarlaşmak arkaly mahabat habarlaryny almakdan ýüz öwrüp bilersiňiz.

4.3 Maglumatlaryň öçürilmegi: Biziň bilen habarlaşyp şahsy maglumatlaryňyzyň öçürilmegini sorap bilersiňiz. Kanun tarapyndan talap edilýän ýa-da kanuny iş maksatly käbir maglumatlary saklap biljekdigimize üns bermegiňizi haýyş edýäris.

5. Maglumat howpsuzlygy

Şahsy maglumatlaryňyzy birugsat girmekden, üýtgetmekden, aýan etmekden ýa-da ýok etmekden goramak üçin degişli howpsuzlyk çärelerini durmuşa geçirýäris. Şeýle-de bolsa, internet arkaly ýa-da elektron ammarda hiç hili geçiriş usulynyň 100% ygtybarly däldigini ýadyňyzdan çykarmaň.

6. Bu Gizlinlik ýörelgelerine üýtgeşmeler

Bu Gizlinlik ýörelgelerini wagtal-wagtal täzeläp bileris. Täze Gizlinlik ýörelgelerini web sahypamyzda ýerleşdirip we "Iň soňky täzelenen" senesini täzeläp, islendik üýtgeşmeler barada size habar bereris. Üýtgeşmelerden soň hyzmatlarymyzy dowamly ulanmagyňyz, täze Gizlinlik ýörelgelerini kabul edýändigiňizi görkezýär.

7. Biz bilen habarlaşyň

Bu Gizlinlik ýörelgesi barada soraglaryňyz ýa-da aladalaryňyz bar bolsa, info@kamilbilim.com bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Kämil Bilime şahsy maglumatlaryňyz bilen ynananyňyz üçin sag boluň. Biz bilen öwreniş syýahatyna başlanyňyzda, gizlinligiňizi goramagy maksat edinýäris.